PROGRAM PROFILAKTYKI

Odwiedziło nas:

4275444
dziś
wczoraj
w tygodniu
w poprzednim tygodniu
w miesiącu
w poprzednim miesiącu
od początku
3524
3010
12032
4238271
83499
111992
4275444

Twoje IP: 34.234.207.100
Server Time: 2020-10-28 14:29:30

Gościmy:

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Warto zobaczyć:

PROGRAM PROFILAKTYKI

 PROGRAM PROFILAKTYKI

Szkoły Podstawowej w Poniszowicach

 

  

 1. WSTEP
 2. Profilaktyka to nic innego jak chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami
  a także skutecznym reagowaniem na nie. To również proces wspierania zdrowia, poczucia własnej wartości i przeciwdziałanie destrukcyjnym czynnikom. Jej celem jest ochrona człowieka, dziecka, ucznia, wychowanka przed wszelkimi zakłóceniami w rozwoju.
 3. W działaniach tych skupiamy się na profilaktyce skierowanej do:

ü  całej społeczności uczniowskiej poprzez działania mające na celu promocję zdrowia

i zapobieganie pojawianiu się problemów związanych z zachowaniami destrukcyjnymi,

ü  do nauczycieli i pracowników szkoły,

ü  do rodziców uczniów.

Realizują je wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice

 1. Działania prowadzone są na kilku poziomach:

Informacyjnym

Nie są to działania główne w zakresie profilaktyki w szkole, są tylko pomocne w profilaktyce, same nie prowadzą, bowiem do redukcji zachowań

Edukacji psychologicznej i społecznej.

To działania, które dostarczają wiedzy i umiejętności przydatnych, korzystnych lub wręcz niezbędnych do tego, by uczniowie byli w stanie sami lepiej radzić sobie z zagrożeniami, np. uzależnieniem, stresem itp. Są bardzo wiarygodne i efektywne i ze wszystkich najskuteczniejsze w zapobieganiu uzależnieniom

Działalności alternatywnej.

Działania te mają zaspokoić potrzeby młodych ludzi, np. bycie zadowolonym, odprężonym, potrzeby zabawy, kontaktu z innymi

 1. Program profilaktyki jest powiązany z programem wychowawczym i szkolnym zestawem programów nauczania, harmonizuje w szczególności z:

ü  przedmiotami nauczania

ü  ścieżkami edukacyjnymi

ü  zajęciami pozalekcyjnymi

 1. Program ma charakter środowiskowy, bo objęto nim wszystkie osoby tworzące środowisko szkolne (uczniów, nauczycieli rodziców).
 2. Zadanie realizacji programu, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, spoczywa na wszystkich nauczycielach, przy współpracy ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych instytucji działających na rzecz dzieci i rodziny.
 3. Program profilaktyki oparto o:
 • przepisy prawne dotyczące wychowania i profilaktyki,
 • Statut Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły,
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania.

8. Profilaktyka ma charakter:

 • działań zintegrowanych ze szkolnym zestawem programów nauczania: wykorzystuje te programy do promowania i rozwoju psychologicznego i społecznego jednostki,
 • samodzielnych programów profilaktycznych skoncentrowanych wokół celów i zadań,
 • działań incydentalnych, które są formą odpowiedzi na konkretne zdarzenia zaistniałe w szkole lub w środowisku.

9. W ramach programu profilaktyki podejmuje się działania w zakresie:

 • stałego rozpoznawania i diagnozowania zagrożeń,
 • zapewnienia warunków systematycznego realizowania programu,
 • współpracy z rodzicami,
 • podnoszenia kompetencji wychowawczo-profilaktycznych nauczycieli.

 

 1. PODSTAWA PRAWNA

Program profilaktyki kieruje się celami i zadaniami zawartymi w Statucie Szkoły oraz zasadami zawartymi w:

Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - art.72

Konwencji o Prawach Dziecka uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r – art. 3, 19, 33

Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami

Rozporządzeniu MEN i S z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w różnych typach szkół ( Dz. U. Nr 51, poz. 458 )

Rozporządzeniu MEN i S z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy
o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa,
o wartościach rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego ( Dz. U. Nr 121
z 2002r. , poz.1073 ).

Rozporządzeniu MEN z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach (Dz. U. nr 13 z dnia 23 lutego 2001r., poz. 110),

Rozporządzeniu MEN i S z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej zapobiegawczej wśród młodzieży zagrożonej uzależnieniem

Rozporządzeniu MEN z dnia 8 sierpnia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół,

Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Ustawa
z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. Nr 35, poz. 230, z późniejszymi zmianami)

Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego (Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego z późniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych

Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii (Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r.
o przeciwdziałaniu narkomani,(Dz. U. nr 75, poz. 468),

Krajowym Programie Zapobiegania Zakażeniom HIV

Programie polityki prorodzinnej państwa z dnia 17 listopada 1998r. przygotowanym przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Opracowania Polityki Prorodzinnej Państwa.

Ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, zwana „ustawą o pomocy społecznej” ( Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414; ) ze zmianą z dnia 17 grudnia 2001 roku.

 1. CELE PROGRAMU
 • wykorzystanie znajomości przepisów dotyczących szeroko rozumianego zdrowia
  i bezpieczeństwa
 • dostarczanie dzieciom wiedzy z profilaktyki uzależnień i umiejętności z zakresu edukacji emocjonalnej
 • stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły
 • stworzenie warunków powstania szkoły wolnej od zagrożeń
 • zapobieganie uzależnieniom jak: alkoholizm, narkomania, nikotynizm, informowanie o zagrożeniach m.in. HIV i AIDS
 • ochrona uczniów przed psychomanipulacją
 • promocja zdrowego stylu życia
 • kształtowanie właściwego zachowania uczniów oraz ograniczenie zachowań agresywnych
 • utrwalenie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój

Aby zrealizować nadrzędne cele szkolnego programu profilaktycznego wyszczególniono w nim trzy moduły dotyczące:

ü  zdrowia i bezpieczeństwa dzieci

ü  profilaktyki zagrożeń i uzależnień

ü  edukacji emocjonalnej

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU:

ü  poznanie zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu pracującego z wykorzystaniem energii elektrycznej znajdującego się w naszym codziennym otoczeniu (szkoła, dom)

ü  poznanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

ü  poznanie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem oraz uświadomienie niebezpieczeństw nieodpowiedniego korzystania z internetu

ü  higiena ciała, odzieży, obuwia, miejsca pracy i wypoczynku

ü  zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania. Higiena okresu dojrzewania

ü  zabawy ruchowe i rekreacja, organizacja odrabiania lekcji i czasu wolnego, prawidłowa postawa ciała

ü  zapoznanie się z ogólnymi zasadami i podstawowym sprzętem ochrony przeciwpożarowej

ü  zdobycie umiejętności rozpoznawania i odczytywania znaków powszechnej informacji, zasad BHP oraz zdobycie umiejętności stosowania się do znaków
i sygnałów stosowanych w wypadku zagrożeń

ü  zapoznanie się z zasadami ruchu drogowego

ü  ostrzeżenie przed iluzoryczną wizją świata jako miejsca ciągłej rozrywki, przyjemności i sukcesu

ü  zmiana obiegowych przekonań o tym, że wszystkiego trzeba w życiu spróbować.

ü  dostarczenie informacji na temat zgubnych skutków używania papierosów, alkoholu, narkotyków i zagrożeń wynikających z sięgania po te środki

ü  pokazywanie możliwości zdrowego życia, które daje radość i satysfakcję

ü  integracja grupy

ü  obserwacja siebie i rozpoznawanie swoich uczuć; tworzenie własnego słownika uczuć

ü  analiza podejmowanych działań i przewidywanie ich konsekwencji

ü  rozumienie uczuć i trosk innych osób, respektowanie różnic w uczuciach, które budzą w ludziach te same rzeczy

ü  samoakceptacja-postrzeganie siebie w korzystnym świetle, rozpoznawanie swoich słabych i silnych punktów

ü  asertywność - przedstawianie swoich uczuć i trosk bez złości i rezygnacji

ü  prezentacja i wypróbowanie etapów rozwiązywania problemów bez porażek

 

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA

1.ZNAKI POWSZECHNEJ INFORMACJI

Cele zajęć:

 • zdobycie umiejętności stosowania się do znaków powszechnie stosowanych w wypadku zagrożeń
 • zdobycie umiejętności rozpoznawania i odczytywania znaków powszechnej informacji i BHP znajdujących się w najbliższym otoczeniu

Sposoby realizacji: wybrane jednostki z kształcenia zintegrowanego zgodne z rocznym planem pracy, godz. wychowawcze, lekcje techniki

2.POZNAJEMY SYGNAŁY ALARMOWE

Cele zajęć:

 • zapoznanie uczniów z planem ewakuacji szkoły na wypadek zagrożenia o uświadomienie konieczności zachowania porządku i dyscypliny podczas ewakuacji
 • zapoznanie i zapamiętanie ustalonego dla szkoły sygnału alarmowego o poznanie drogi ewakuacji w całym budynku
 • wyuczenie dyscypliny i sprawności opuszczania budynku

Sposoby realizacji: wybrane jednostki z kształcenia zintegrowanego zgodne z rocznym planem pracy, godz. wychowawcze, lekcje techniki

3.OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Cele zajęć:

 • poznanie przyczyn powstawania pożarów
 • zapoznanie uczniów z podstawowymi środkami gaśniczymi i możliwościami ich stosowania w danej sytuacji
 • zdobycie umiejętności posługiwania się podstawowym sprzętem gaśniczym będącym na wyposażeniu szkoły

Sposoby realizacji: wybrane jednostki z kształcenia zintegrowanego zgodne z rocznym planem pracy, godz. wychowawcze, lekcje techniki

4.BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Cele zajęć:

 • poznanie podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy w szkole
 • przypomnienie zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu szkolnego podczas zajęć
 • przypomnienie zasad korzystania z pracowni komputerowej
 • poznanie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem
 • zdobycie umiejętności organizowania bezpiecznej i kulturalnej zabawy na przerwie międzylekcyjnej

Sposoby realizacji: wybrane jednostki z kształcenia zintegrowanego zgodne z rocznym planem pracy, godz. wychowawcze, lekcje techniki, lekcje informatyki

5.BAWIMY SIĘ BEZPIECZNIE, PRZYJEMNIE I KULTURALNIE

Cele zajęć:

 • poznanie zasad bezpiecznej i kulturalnej zabawy podczas przerw międzylekcyjnych
  i w czasie wolnym
 • podniesienie świadomości uczniów dotyczącej skutków niebezpiecznych zabaw

Sposoby realizacji: wybrane jednostki z kształcenia zintegrowanego zgodne z rocznym planem pracy, godz. wychowawcze, pogadanka z udziałem policjanta

6.BEZPIECZNA WYCIECZKA

Cele zajęć:

 • zapoznanie z zasadami organizowania bezpiecznej wycieczki szkolnej zgodnie
  z ogólnymi przepisami dotyczącymi organizacji pozaszkolnych form nauczania
 • zapoznanie z regulaminem zachowania się na wycieczce
 • uświadomienie uczniom konieczności bezwzględnego przestrzegania postanowień regulaminu wycieczki

Sposoby realizacji: wybrane jednostki z kształcenia zintegrowanego zgodne z rocznym planem pracy, lekcje przyrody, ścieżka regionalna i ekologiczna

7.NIEBEZPIECZEŃSTWA GROŻĄCE DZIECIOM

Cele zajęć:

 • określenie znaczenia „niebezpieczne sytuacje"
 • jak uniknąć „niebezpiecznych sytuacji"
 • uświadomienie skutków „niebezpiecznych sytuacji"
 • poznanie zasad prawidłowego zachowania się w„niebezpiecznej sytuacji"

Sposoby realizacji: wybrane jednostki z kształcenia zintegrowanego zgodne z rocznym planem pracy, godz. wychowawcze, lekcje wychowania. fizycznego, informatyki, techniki

8.HIGIENA MOJEGO CIAŁA I UMYSŁU

Cele zajęć:

 • zapoznanie uczniów z pojęciem higieny ciała i umysłu
 • podniesienie umiejętności określenia wpływu czynników środowiska naturalnego, sztucznego i społecznego na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka
 • podniesienie świadomości na temat reakcji organizmu ludzkiego na działanie tych czynników

Sposoby realizacji: wybrane jednostki z kształcenia zintegrowanego zgodne z rocznym planem pracy, godz. wychowawcze., lekcje przyrody, wychowania do życia w rodzinie, apel, współpraca z Ośrodkiem Zdrowia    

9.BEZPIECZNE PORUSZANIE SIĘ PO DRODZE

Cele zajęć:

 • poznanie znaków drogowych
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego
 • zdobycie umiejętności oceny sytuacji na drodze i zaplanowania odpowiedniego postępowania

Sposoby realizacji: wybrane jednostki z kształcenia zintegrowanego zgodne z rocznym planem pracy, godz. wychowawcze., lekcje wychowania fizycznego, pogadanki z udziałem policjanta, lekcje techniki

10.BEZPIECZEŃSTWO MŁODEGO ROWERZYSTY

Cele zajęć:

 • poznanie zasad bezpiecznego poruszania się rowerem
 • uświadomienie skutków brawury i nieprzestrzegania przepisów
 • zdobycie umiejętności prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym
 • uświadomienie potrzeby noszenia kasku ochronnego przez rowerzystę

Sposoby realizacji: wybrane jednostki z kształcenia zintegrowanego zgodne z rocznym planem pracy, godz. wychowawcze, lekcje wychowania fizycznego, pogadanki z udziałem policjanta, lekcje techniki

11.PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY I POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU

Cele zajęć:

 • zaznajomienie z zasadami udzielania pierwszej pomocy
 • zapoznanie się z zagadnieniami budowy i czynności organizmu
 • zdobycie umiejętności postępowania w nagłych wypadkach
 • nabycie umiejętności powiadamiania odpowiednich służb ratownictwa medycznego
  i drogowego

Sposoby realizacji: wybrane jednostki z kształcenia zintegrowanego zgodne rocznym planem pracy, lekcje przyrody, techniki

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

1.JAK POZOSTAĆ SOBĄ W DZISIEJSZYM ŚWIECIE?

Cele zajęć:

 • ostrzeżenie przed iluzoryczną wizją świata kształtowaną przez media o wzmocnienie czujności zdystansowania wobec złudnych miraży świata
 • uzmysłowienie, że nie jest „gorszy" ten kto nie podążą bezkrytycznie za modą, szpanem, sukcesem

Sposoby realizacji: godz. wychowawcze

2.ZAGROŻENIA OKRESU DOJRZEWANIA - PRESJA GRUPY

Cele zajęć:

 • zastanowienie się nad swoją pozycją w grupie rówieśniczej o uświadomienie jakie cechy posiada dobry kolega
 • zrozumienie potrzeby wyboru dobrego kolegi- prawdziwego przyjaciela o ćwiczenie postawy asertywności

Sposoby realizacji: godz. wychowawcze

3.O SZKODLIWOŚCI PALENIA TYTONIU

Cele zajęć:

 • przekazanie rzetelnych informacji o szkodliwym działaniu tytoniu
 • zmiana obiegowych przekonań o uspokajającym działaniu nikotyny
 • wyrabianie przekonania o słuszności stanowczej odmowy w przypadku presji grupy
 • uświadomienie uczniom, że nie muszą zgadzać się na bycie biernym palaczem

Sposób realizacji: ścieżka ekologiczna, lekcje przyrody, godz. wychowawcze

4.DLACZEGO LUDZIE PIJĄ?

Cele zajęć:

 • ukazanie przyczyn dla których ludzie sięgają po alkohol
 • zmiana obiegowych opinii na temat picia alkoholu
 • przekazanie informacji : czym jest choroba alkoholowa i jak trudno ją leczyć

Sposoby realizacji: godz. wychowawcze

5.NARKOTYKI - KONSEKWENCJA PIERWSZEGO RAZU

Cele zajęć:

 • ukazanie niektórych przyczyn zażywania narkotyków
 • przestrzeganie przed wzięciem narkotyku „na próbę"
 • ukazanie mechanizmu uzależnienia
 • potrzeba pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom

Sposoby realizacji: godz. wychowawcze

6.DOPALACZE-CO TO TAKIEGO?

Cele zajęć:

 • wyjaśnienie czym są dopalacze
 • ukazanie przyczyn dla których młodzi ludzie po nie sięgają
 • przekazanie informacji gdzie można szukać pomocy jeżeli spotkamy się z problemem uzależnienia

Sposoby realizacji: godz. wychowawcze

7.RÓZNE RODZAJE UZALEŻNIEŃ

Cele zajęć:

 • wyjaśnienie, że istnieją różne rodzaje uzależnień (np. Internet, słodycze, gry komputerowe, zakupy)
 • ukazanie przyczyn dla których niektórzy ludzie staja się uzależnieni
 • informacja na temat pomocy osobom uzależnionym

Sposoby realizacji: godz. wychowawcze, lekcje informatyki

SZCZEGÓŁOWY PLAN Z ZAKRESU EDUKACJI EMOCJONALNEJ

1.ŚWIADOMOŚĆ WŁASNYCH UCZUĆ

Cele zajęć:     

 • ustalenie wspólnych zasad pracy w grupie  
 • integracja grupy, stworzenie milej, odprężającej atmosfery
 • uświadomienie dzieciom podstawowych uczuć wyrażanych w życiu codziennym
 • poszerzenie słownictwa związanego z tematyką uczuć i emocji
 • uświadomienie dzieciom w jakich sytuacjach wyrażają uczucia podstawowe oraz na postawie jakich sygnałów pochodzących od ciała mogą je rozpoznawać

Sposoby realizacji: wybrane jednostki lekcyjne kształcenia zintegrowanego, godz. wychowawcze

2.NAZYWANIE UCZUĆ INNYCH. EMPATIA

Cele zajęć:

 • uświadomienie dzieciom poszczególnych uczuć w tworzeniu układów międzyludzkich
 • pokazanie jakie uczucia wywołują pewne układy między ludźmi poprzez opracowanie krótkich scenek i odgrywanie ich przez dzieci

Sposoby realizacji: wybrane jednostki lekcyjne kształcenia zintegrowanego, godz. wychowawcze

3.PANOWANIE NAD EMOCJAMI. AGRESJA I PRZEMOC. KOMUNIKAT „JA"

Cele zajęć:

 • uświadomienie dzieciom jak obchodzą się ze złością , która jest podstawowym uczuciem dla każdego człowieka
 • ukazanie sposobów wyrażania złości społecznie akceptowanych o prezentacja budowy komunikatu „ja"
 • eliminowanie zachowania agresywnego i przemocy

Sposoby realizacji: wybrane jednostki lekcyjne kształcenia zintegrowanego, godz. wychowawcze, dzień „Stop agresji."

4.AKTYWNE SŁUCHANIE. JA I TY

Cele zajęć:

 • dokonanie rozróżnienia pomiędzy sytuacjami , kiedy należy aktywnie słuchać ,
  a kiedy stosować komunikat „ja"
 • uczenie różnych form wypowiedzi akceptujących uczucie
 • słuchanie bardzo uważne (język ciała)
 • zaakceptowanie uczuć
 • określenie tych uczuć

Sposoby realizacji: godz. wychowawcze, wybrane jednostki lekcyjne kształcenia zintegrowanego

5.POSTAWA „BEST"( z czego jestem zadowolony, co u siebie lubię)

Cele zajęć:

 • umożliwienie dzieciom uświadomienia sobie swoich mocnych stron i nauczenie się ich rozpoznawania
 • wzajemne poinformowanie, jakie zachowania innych są odbierane jako wsparcie
 • uświadomienie dzieciom konieczności zaakceptowania słabości i wad jeżeli pragną osiągnąć realne i żywe poczucie własnej wartości

Sposoby realizacji: godz. wychowawcze, wybrane jednostki lekcyjne kształcenia zintegrowanego

6.POCHWAŁA

Cele zajęć:

 • ukazanie typowych form chwalenia (zawierających ocenę dziecka)
 • uczenie pochwały opisowej, unikanie oceny osoby

Sposoby realizacji: godz. wychowawcze, wybrane jednostki lekcyjne kształcenia zintegrowanego

7.PROBLEM KLASY. ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW KLASOWYCH

Cele zajęć:

 • ukazanie konsekwencji typowych form rozwiązywania konfliktów
 • prezentacja i wypróbowanie etapów metody rozwiązywania problemów bez porażek

Sposoby realizacji: godz. wychowawcze, wybrane jednostki lekcyjne kształcenia zintegrowanego

 1. FORMY REALIZACJI:

ü  lekcje wychowawcze

ü  szkolenia, warsztaty, prelekcje, pogadanki

ü  spotkanie ze specjalistami

ü  gry i zabawy dydaktyczno – integracyjne

ü  realizacja programów edukacyjnych

ü  badania ankietowe dotyczące poczucia bezpieczeństwa uczniów

ü  zajęcia pozalekcyjne na terenie szkoły;

ü  świetlica szkolna i środowiskowa

V.DZIAŁANIA SZKOŁY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI:

Działania skierowane są do całej społeczności zarówno uczniowskiej, jak i nauczycieli oraz rodziców.

Działania te maja na celu promocję zdrowia, zdrowego trybu życia i zapobiegania pojawianiu się problemów związanych z zachowaniami dysfunkcyjnymi. Mają również:

ü  dostarczać rzetelnej wiedzy o skutkach uzależnień, nie o środkach uzależniających,

ü  zmniejszać stres związany z nauką szkolną, nowym zespołem klasowym,

ü  być realizowane przez nauczycieli, zaproszonych ekspertów

ü  wspierać rozwój osobowy ucznia,

ü  obejmować działania zorientowane na właściwy wybór, rozwijanie samoświadomości
i samooceny

ü  kształtować i rozwijać umiejętności funkcjonowania w sytuacjach społecznych,

ü  przygotowywać młodych ludzi do radzenia sobie z negatywną presją rówieśników tzw. psychiczne uodpornienie,

ü  kształtować postawy asertywności, uczyć mówienia NIE, wyrażania własnych opinii
i oczekiwań oraz dobierania sobie przyjaciół.

CEL

ZADANIA DO ZREALIZOWANIA

FORMA REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

 

Uczeń potrafi efektywnie komunikować się, podejmować decyzje, radzić sobie ze stresem

1.Doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów, komunikacji (sztuka negocjacji i prowadzenia rozmów)

2.Integracja zespołu klasowego jako forma zapobiegania występowania konfliktów klasowych,

3.Uczenie umiejętności społecznych i psychologicznych, takich jak: umiejętność radzenia sobie ze stresem, nawiązywania
i podtrzymywania dobrych kontaktów z ludźmi

4. Kształtowanie i wzmacnianie pozytywnego i realnego poczucia własnej wartości        

lekcje wychowawcze, wycieczki klasowe,

warsztaty i zabawy integracyjno-adaptacyjne

godziny wychowawcze

wychowawcy klas

 

Uczeń potrafi podejmować racjonalne decyzje związane z zażywaniem alkoholu i środków odurzających

1. Identyfikacja niebezpieczeństwa związanego z uzależnieniami

2. Poszerzanie wiedzy o środkach psychoaktywnych

3. Kształcenie umiejętności skutecznego odmawiania (asertywności)

lekcje wychowawcze,

spotkania ze specjalistą

wychowawcy klas

nauczyciele

 
 

Zapobieganie przemocy, agresji ze strony kolegów oraz dorosłych

 

 

1.Rozpoznawanie zachowań agresywnych

2.Omówienie różnych aspektów zjawiska przemocy i agresji

3.Uświadomienie uczniom konsekwencji stosowania przemocy wobec innych,

4.Zapoznanie z instytucjami służącymi pomocą dziecku
i rodzinie

lekcje wychowawcze,

pogadanki z policjantami

nauczyciele

 

Czas wolny jako forma zapobiegania niepowodzeniom szkolnym i niedostosowaniu społecznemu

Zaznajomienie uczniów z zajęciami dodatkowymi organizowanymi w szkole – kształtowanie umiejętności właściwego wykorzystania dostępnej na rynku oferty

lekcje wychowawcze, zajęcia dodatkowe organizowane przez szkołę

pracownicy pedagogiczni szkoły

 

Podróże kształcą

1. Zwracanie uwagi na piękno naszej ojczyzny

2..Przygotowywanie do właściwych zachowań w miejscach publicznych i dużych skupiskach ludzi

3.Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

wycieczki dla szerokiego grona uczniów

pracownicy pedagogiczni szkoły

 
VI.ZADANIA SZKOŁY:

 

ZADANIA

CELE

SPOSOBY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Pomoc socjalna

- zapewnienie uczniom ciepłego posiłku

- dofinansowanie do wycieczki

- zapewnienie uczniom niezbędnych podręczników i przyborów szkolnych

- współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej

- współpraca z Komisją Przeciwdziałania Alkoholizmowi

- szukanie pomocy u „ludzi dobrego serca”

dyrektor, nauczyciele

Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna

- wskazanie przyczyn niepowodzeń szkolnych

- wypracowanie konsekwentnego dążenia ucznia do przezwyciężenia trudności w nauce

- skierowanie ucznia do odpowiednich osób udzielających pomocy

- rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia

- organizowanie zajęć reedukacyjnych, wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych

- porady, konsultacje dla nauczycieli i rodziców

- wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów

- organizowanie konsultacji z pracownikami PPP

- organizowanie zajęć logopedycznych, wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych

- analiza opinii wydanych przez PPP

- organizowanie pomocy koleżeńskiej

dyrektor, nauczyciele, specjaliści