SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

WAKACJE :)


WAKACJE!!! to taki czas który uczniowie podczas roku szkolnego kochają NAJBARDZIEJ (no może jeszcze przerwy i ferie). My nauczyciele oświadczmy, że nie musicie chodzić do szkoły przez całe DWA MIESIĄCE!!! (z góry za podziękowania DZIĘKUJEMY) i życzymy: UPALNYCH, WYMARZONYCH WAKACJI. Radosnego i beztroskiego wypoczynku! ale... nie zapominajcie o zdrowiu i bezpieczeństwie!!! (i wracajcie zdrowo we wrześniu) ADMINISTRATOR

Get Adobe Flash player

Odwiedziło nas:

3891250
dziś
wczoraj
w tygodniu
w poprzednim tygodniu
w miesiącu
w poprzednim miesiącu
od początku
1273
3591
12878
3854711
25766
90418
3891250

Twoje IP: 35.175.133.127
Server Time: 2020-07-08 07:24:43

Gościmy:

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

Warto zobaczyć:

 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOŁA PODSTAWOWA W PONISZOWICACH

 

„Wychowanie to nieustannie toczony dialog nauczyciela z uczniem

prowadzący ku horyzontowi dobra, prawdy i piękna”

T.Gadacz


Wstęp

Program wychowawczy został opracowany przez nauczycieli po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Opisuje on
w sposób całościowy cele, treści i działania szkoły w zakresie wychowania uczniów. Jest spójny ze szkolnymi zestawami programów nauczania i będzie realizowany przez wszystkich nauczycieli. Stanowi on podstawę do przygotowania:

 • przez poszczególnych nauczycieli- planów własnej pracy z uczniami uwzględniających treści programu w trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • przez wychowawców- planów pracy wychowawczej dla poszczególnych oddziałów,
 • przez samorząd uczniowski- planu zadań podejmowanych z inicjatywy uczniów

Szkoła podtrzymuje współpracę z Radą Rodziców i Trójek Klasowych w pracach
i działalności opiekuńczo – wychowawczej.

Program wychowawczy obejmuje w szczególności następujące obszary:

Treści i formy działań realizowane na zajęciach edukacyjnych

Rozwój intelektualny ucznia

Zasady współpracy rodziców i nauczycieli

Relacje interpersonalne: uczeń- uczeń, nauczyciel – uczeń

- Uczeń w środowisku lokalnym- życie z innymi i dla innych

Poczucie tożsamości narodowej

Integracja społeczności szkolnej

Zapobieganie patologiom społecznym

Główne kierunki pracy wychowawczej

Rozwój moralny– kształcenie umiejętności rozpoznawania i hierarchizowania wartości moralnych, rozwijanie otwartości, ufności, gotowości do poświęceń, afirmacja tolerancji
i odwagi cywilnej, budzenie potrzeby poszukiwania prawdy, dobra i piękna w świecie, uczenie szacunku dla ludzkich uczuć, kształtowanie właściwej postawy wobec problemów ekologicznych

Rozwój emocjonalny– kształcenie umiejętności okazywania uczuć oraz opanowywania emocji, rozwijanie poczucia własnej wartości , budzenie wrażliwości na krzywdę, cierpienie
i przemoc, wzmacnianie indywidualnej odporności psychicznej na stresy i niepowodzenia życiowe

Rozwój duchowy– poznawanie dorobku kultury europejskiej, kształcenie refleksyjnego myślenia i twórczych postaw wobec życia, zainteresowanie tradycja oraz środowiskiem lokalnym

Rozwój intelektualny– rozwijanie umiejętności gromadzenia, segregowania i weryfikowania informacji, rozwijanie i rozszerzanie zainteresowań, doskonalenie umiejętności wypowiadania się i uzasadniania własnych opinii, umożliwienie uczniom słabym oraz niepełnosprawnym realizacje indywidualnych programów z uwzględnieniem opinii Poradni
i Rodziców

Rozwój wolicjonalny – rozwijanie wytrwałości, rzetelności i obowiązkowości, punktualności i pracowitości, Kształcenie umiejętności stawiania sobie określonych celów i konsekwentnej ich realizacji, budzenie zamiłowania do ładu, porządku, dobrej organizacji pracy

Rozwój społeczny– kształcenie umiejętności sprawnej komunikacji międzyludzkiej i dobrej współpracy z zespołem oraz respektowania norm społecznych, budzenie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, dbałość o kulturę bycia na co dzień, kształcenie postaw patriotycznych, rozwijanie potrzeb kulturalnych, zapobieganie niedostosowaniem społecznym, kształtowanie i rozwijanie szacunku dla osób starszych.

Rozwój fizyczny– kształcenie sprawności fizycznej, hartu ducha i postaw prozdrowotnych, zwracanie uwagi na istotność działań profilaktycznych, rozwój umiejętności koncentracji
i zdrowej rywalizacji.


                       

WIZJA I MISJA SZKOŁY

WIZJA

„To nie marmurowe przedsionki w przybytkach wiedzy świadczą o świetności intelektualnej - lecz duch

i inteligencja badaczy”.
Aleksander Fleming

 

MISJA

 • Dobre stosunki interpersonalne między wszystkimi podmiotami życia szkolnego.
 • Wspieranie rozwoju dziecka przez atrakcyjne metody i formy pracy zarówno lekcyjnej jak i pozalekcyjnej.
 • Dobre warunki bazowe sprzyjające wielostronnemu rozwojowi ucznia.
 • Pełna realizacja zadań profilaktycznych i opiekuńczych.
 • Efektywna współpraca ze środowiskiem.
 • Wspieranie przez szkołę stałego doskonalenia nauczycieli.
 • Właściwa organizacja pracy.

Chcemy, aby absolwent Szkoły Podstawowej w Poniszowicach:

ü  Potrafił i chciał podejmować decyzje sprzyjające zachowaniu szeroko pojętego zdrowia (sukcesy i porażki)

ü  Akceptował siebie mając świadomość swoich słabych i mocnych stron

ü  Szanował i rozumiał potrzeby innych ludzi, stosował zasadę tolerancji.

Cele globalne naszego wychowania:

 • Naczelnym celem szkoły jest wychowanie młodego człowieka zgodnie z przyjętym systemem wartości w duchu miłości, mądrości, dyscypliny i szacunku dla innych
 • Wychowanie ku wyższym wartościom ogólnoludzkim takich jak: prawda, dobro, piękno miłość, sprawiedliwość, wolność
 • Pomoc w zrozumieniu siebie, innych ludzi i otaczającego świata
 • Budowanie rzetelnych postaw, uporządkowanej i powiązanej wiedzy, rozbudzanie pasji poznawczych i zainteresowań
 • Pomoc w zrozumieniu złożoności zagrożeń współczesnej cywilizacji
 • Przygotowanie do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji
 • Zapoznanie z dziedzictwem kulturowym miejscowości, regionu, kraju, Europy i świata

Cele priorytetowe we współczesnym wychowaniu, których nauczyciele nie powinni omijać, to:

- pomoc uczniom w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizowaniu wartości

- pomoc w odnajdywaniu swojego miejsca:

 • w rodzinie
 • w grupie koleżeńskiej
 • społeczności szerszej: lokalnej, regionalnej i narodowej

- kształtowanie etyki pracy, zwłaszcza rzetelności i uczciwości.

ZADANIA WYCHOWAWCZE W RÓŻNYCH OBSZARACH ŻYCIA SZKOŁY

 

Plan działań wychowawczych

 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia
 2. Przygotowanie ucznia do funkcjonowania w grupie szkolnej i efektywnego w niej działania
 3. Umacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności osiągania wartościowych i trudnych celów
 4. Przygotowanie do życia w ustawicznie zmieniającym się świecie
 5. Rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych

Obszary pracy wychowawczej

1. Praca indywidualna z uczniem

 • Rozpoznawanie predyspozycji ucznia w początkowym etapie kształcenia
  (obserwacja cech osobowości, środowiska rodzinnego, warunków intelektualnych, itp.)
 • Stosowanie różnorodnych form pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym
 • Wspieranie ucznia wymagającego pomocy ( zajęcia terapeutyczne, korekcyjno- kompensacyjne, rewalidacyjne, wyrównawcze)
 • Tworzenie indywidualnych planów wychowawczych wspierających ucznia
  w jego bieżących problemach
 • Diagnozowanie ucznia na zakończenie roku szkolnego
 • Ewaluacja pracy indywidualnej z uczniem.

2. Praca wychowawcza z zespołem klasowym

 • Diagnozowanie zespołu klasowego na początku nauki w szkole i każdego roku szkolnego :

ü  sprecyzowanie potrzeb zespołu klasowego ( ankiety, rozmowy)

ü  analiza dokumentacji z ewaluacji pracy w poprzednich latach ( klasy starsze).

 • Opracowanie rocznych planów pracy z klasą
 • Realizacja planu wychowawczego poprzez:

- przeprowadzanie godzin wychowawczych zgodnie z tematyką

- uroczystości klasowe

- wycieczki

- udział klasy w pracach całej społeczności szkolnej

- udział zespołu klasowego w imprezach i uroczystościach szkolnych

- pracę samorządu klasowego i udział w strukturach samorządu szkolnego.

 • Ewaluacja realizacji planu wychowawczego klasy.

3. Praca z zespołem nauczycielskim

 • Określanie potrzeb i celów szkoleniowych zespołu nauczycielskiego.
 • Projektowanie i organizacja pracy w zespołach nauczycielskich, wychowawczych.
 • Ewaluacja pracy wychowawczej zespołów.

4. Praca z rodzicami

 • Określenie wspólnych obszarów i zasad współpracy z rodzicami
 • Opracowanie kalendarza spotkań z rodzicami.
 • Przygotowanie planu pedagogizacji rodziców:

- współpraca przy ustalaniu tematyki lekcji wychowawczych

- omówienie planu pracy wychowawcy klasowego

- rozmowy indywidualne i spotkania klasowe

- organizacja warsztatów i szkoleń tematycznych dla rodziców.

 • Coroczna pomoc w powołaniu klasowej Rady Rodziców i tworzeniu programu jej działania.
 • Wypracowanie zasad udziału rodziców w wycieczkach, imprezach, uroczystościach szkolnych.
 • Ewaluacja pracy z rodzicami prowadzona przez cały rok szkolny.

5. Praca ze społecznością szkolną

 • Tworzenie organów przedstawicielskich i programu działania samorządu uczniowskiego.
 • Realizacja programu działania przyjętego przez uczniów ( pomoc opiekuna i innych nauczycieli).
 • Organizacja imprez ogólnoszkolnych, tworzenie tradycji szkolnej
  ( opracowanie kalendarza imprez i uroczystości szkolnych).
 • Gromadzenie dokumentacji pracy społeczności szkolnej ( kronika, szkolne zeszyty naukowe, filmy, nagrania, zdjęcia, wycinki prasowe, gazetki, itp.).
 • Współpraca Samorządu Szkolnego z Radą Pedagogiczną, Radą Szkoły
  i Radą Rodziców ( między innymi opiniowanie Statutu Szkoły).
 • Ewaluacja pracy ze społecznością szkolną.

6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 • Rozpoznawanie potrzeb szkoły wynikających z funkcjonowania w określonym środowisku lokalnym.
 • Opracowanie planów współpracy z różnymi podmiotami środowiska lokalnego:

ü  współpraca z innymi szkołami

ü  z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną i innymi poradniami

ü  z samorządem lokalnym

ü  z organizacjami społecznymi

ü  z Policją

ü  z służbą zdrowia

ü  z mediami oraz lokalnymi instytucjami.

 • Włączenie się w bieżące życie środowiska lokalnego.

Działania doraźne i okolicznościowe

 

Zadania

Treści wychowawcze

Organizatorzy

Imprezy tematyczne:

-          obchody rocznicowe, np. Święto Niepodległości, Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej

-          inne- wynikające z diagnozy sytuacji wychowawczej, np. apele, programy.

 • tradycje patriotyczne
 • przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym

wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów,

samorząd uczniowski

Oferty kulturalne:

wybór imprez według treści wspierających wychowanie i rozwijających zainteresowania uczniów

 • kulturalny odbiór spektakli teatralnych, projekcji filmowych, prelekcji

wychowawcy klas w porozumieniu z Dyrektorem

Prowadzenie świetlicy szkolnej i środowiskowej

 • racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, kształtowanie nawyków kulturalnego spędzania czasu wolnego

nauczyciele świetlicy

Akcja Sprzątamy świat

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy

nauczyciel przyrody

Zajęcia pozalekcyjne

 • Rozwijanie zainteresowań uczniów, kształtowanie nawyków racjonalnego zagospodarowania czasu wolnego

nauczyciele

Konkursy przedmiotowe, artystyczne, sportowe

 • Szlachetna rywalizacja, pogłębianie swojej wiedzy, rozwijanie predyspozycji i umiejętności

wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów

Wycieczki, turystyka

 • integracja zespołów klasowych
 • tradycje historyczne

wychowawcy klas, rady rodziców

Spotkania:

-          z policją

-          z pracownikami z poradni psychologiczno- pedagogicznej

-          z ciekawymi ludźmi

 • znajomość prawa i tematyki przestępczości nieletnich
 • przeciwdziałanie agresji
 • pozytywne wzorce do naśladowania

Dyrektor, wychowawcy klas

Tradycje i obyczaje szkolne

 

Imprezy szkolne

Treści wychowawcze

Organizatorzy

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 • umiejętności organizacyjne

nauczyciele, samorząd uczniowski

Spotkania wigilijne
 • tradycje i symbolika Świąt Bożego Narodzenia
 • szacunek dla obrzędowości i kultury narodowej i regionalnej

wychowawcy klas, katechetka, zespoły klasowe

Rekolekcje Wielkopostne
 • tradycje i symbolika Świąt Wielkanocnych

katechetka, wychowawcy klas

Pożegnanie absolwentów

 

 • umiejętności artystyczne
 • dbałość o staranność i uroczysty charakter imprezy

Dyrektor,

samorząd uczniowski, wychowawcy klas

Uroczyste zakończenie

roku szkolnego

 • znaczenie oceny w życiu ucznia i dorosłego człowieka
 • funkcjonowanie w praktyce systemu nagród
 • umiejętności oceny pracy własnej i zespołu

Dyrektor, wychowawcy klas,

samorząd uczniowski

Struktura oddziaływań wychowawczych

 

Rada Pedagogiczna

 • Diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole
 • Określa zapotrzebowanie klas na programy profilaktyczne
 • Inspiruje działania innowacyjne i koncepcje programów wychowawczych
 • Prognozuje potrzeby szkoły w zakresie oddziaływań wychowawczych

Nauczyciele

 • Współpracują z wychowawcami klas w realizacji zadań wychowawczych
 • Informują wychowawcę klasy o postępach uczniów w nauce i zachowaniu
 • Uczestniczą w imprezach organizowanych przez klasę, bliżej poznają uczniów
 • Wspierają pracę uczniów uzdolnionych, przygotowują do konkursów
 • Udzielają konsultacji uczniom i rodzicom
 • Udzielają pomocy uczniom słabym w danym przedmiocie

 

Wychowawca klasy

 • Jest zobowiązany do rozpoznania sytuacji wychowawczej uczniów i poinformowania uczących nauczycieli o trudnych przypadkach w tym zakresie.
 • Opracowuje w oparciu o Program wychowawczy szkoły klasowy plan wychowawczy
 • Działa na rzecz integracji zespołu klasowego
 • Uczestniczy we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy ujętych w planie wychowawczym
 • Kieruje klasowymi wycieczkami wyjazdowymi
 • W miarę potrzeby odwiedza wychowanka w jego miejscu zamieszkania
 • Czuwa nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, jest w stałym kontakcie
  z rodzicami i stara się poznać sytuacje pozaszkolne wychowanka
 • Jest zobowiązany do kierowania uczniów z trudnościami w nauce do poradni psychologiczno-pedagogicznej na badania specjalistyczne
 • Czuwa nad wynikami pracy swoich wychowanków i reaguje w przypadku, gdy nauczyciele nie stosują się do zaleceń specjalistów
 • Dąży do rozwiązywania problemów klasowych
 • Organizuje i prowadzi klasowe zebrania rodziców oraz prowadzi rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów
 • Prowadzi dokumentację klasową
 • Ma obowiązek corocznego zapoznawania rodziców, podczas pierwszego spotkania,
  z obowiązującymi w szkole przepisami zawartymi w Statucie szkoły, Programie wychowawczym szkoły, Programie profilaktyki oraz z wymaganiami edukacyjnymi.
 • Prowadzi lekcje wychowawcze, podczas których realizuje ciekawe programy mające pomóc w wszechstronnym rozwój ucznia
 

Rada Rodziców

 • Analizuje i diagnozuje opinie rodziców na temat wychowania
 • Opiniuje plany pracy szkoły– w tym Program wychowawczy szkoły oraz Szkolny zestaw programów nauczania
 • Współpracuje z radą pedagogiczną, zespołem wychowawców i samorządem uczniowskim 

 

Rodzice

 • Klasowe Rady Rodziców reprezentują opinie wszystkich rodziców w Radzie Rodziców
 • Rodzice, jako członkowie społeczności szkolnej, biorą udział w wychowawczych zadaniach szkoły poprzez następujące działania:

ü  Opiniowanie Programu wychowawczego szkoły

ü  Opiniowanie Szkolnego zestawu programów nauczania oraz organizacji procesu nauczania

ü  Uczestniczenie w stałych spotkaniach z wychowawcami klas i nauczycielami

ü  Indywidualne konsultacje z wychowawcami i nauczycielami

ü  Uzyskiwanie w atmosferze życzliwości rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w szkole

ü  Udział w wycieczkach szkolnych i imprezach kulturalnych organizowanych przez szkołę

ü  Uczciwe i rzetelne informowanie wychowawców o stanie zdrowia dziecka
i przyczynach jego nieobecności na zajęciach

 

Samorząd Uczniowski

 • Współpracuje z Dyrektorem szkoły, nauczycielami, rodzicami
 • Uczestniczy w opiniowaniu Statutu szkoły, Programu wychowawczego szkoły oraz Programu profilaktyki
 • Współdecyduje o życiu i pracy szkoły
 • Broni praw i godności uczniów, rozwiązuje ich problemy
 • Organizuje imprezy szkolne i pozaszkolne
 • Podejmuje akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących

Tematyka godzin wychowawczych

 

Wszystkie klasy

 • Omówienie statutu, programu wychowawczego, programu profilaktyki, wymagań edukacyjnych
 • Bezpieczeństwo w szkole, w drodze do szkoły, na wycieczkach
 • Kultura, na co dzień
 • Profilaktyka uzależnień

Zadania wychowawcze w klasach I-III

 • Uczeń ma poczucie przynależności do klasy jako ważnego jej ogniwa
 • Chce i wyraża potrzebę działania w klasie jako grupie rówieśniczej
 • Współtworzy i respektuje normy grupowe
 • Doświadcza współzależności i współodpowiedzialności za działanie i wypowiedzi słowne
 • Szanuje dorosłych, młodszych i rówieśników, i okazuje im to w słowach i działaniu.
 • Nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe
 • Zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować
 • Rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i odpowiednio reaguje
 • Zna formy odmawiania innym osobom
 • Jest świadomy swoich praw
 • Wie, do kogo może się zwrócić o pomoc     

 

Cele nauczyciela i ucznia

 • Opracowanie norm obowiązujących w klasie, w szkole oraz poza nią
 • Organizowanie zajęć, których celem jest integracja zespołu klasowego
 • Poznawanie się przez zabawę
 • Tworzenie grup zadaniowych
 • Uczenie się nawyków dobrego wychowania i porozumiewania się z ludźmi
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających podnoszeniu wiary we własne możliwości
 • Prezentowanie się dla innych
 • Poznawanie regulaminów zachowania się w instytucjach publicznych i stosowanie się do nich
 • Tworzenie i uczestnictwo w kultywowaniu tradycji szkoły, miejscowości, regionu
  i państwa

Zadania wychowawcze w klasach IV-VI

 • Rozpoznaje i wyraża własne uczucia i emocje
 • Zna i stosuje w praktyce zasady aktywnego słuchania
 • Potrafi jasno i konstruktywnie formułować wypowiedzi
 • Potrafi bezpośrednio i otwarcie wyrazić swoje prośby, sądy i oczekiwania
 • Obserwuje własne zachowanie w różnych sytuacjach
 • Ma świadomość swoich zalet i wad
 • Dostrzega wpływ innych osób na kształtowanie się jego osobowości i drogi życiowej; potrafi to prawidłowo ocenić
 • Rozumie potrzebę krytycyzmu wobec wzorców proponowanych przez innych ludzi oraz środki masowego przekazu
 • Potrafi i chce pozytywnie się zaprezentować

Cele nauczyciela i ucznia

 • Uczenie aktywnego słuchania
 • Poznawanie zasad sprzyjających jasności i spójności wypowiedzi
 • Rozpoznawanie i wyrażanie własnych uczuć i emocji
 • Przygotowywanie do pełnienia ról w rodzinie i społeczeństwie
 • Uczenie obowiązujących w klasie, w szkole i poza nią norm i reguł zachowania
 • Uczenie wyrażania próśb, sądów i oczekiwań
 • Troska o własne zdrowie
 • Uczenie zagospodarowania swojego wolnego czasu
 • Obserwacja i refleksja nad swojego zachowania w różnych sytuacjach
 • Poznawanie siebie z własnego doświadczenia oraz opinii innych na swój temat
 • Dostrzeganie świata własnych potrzeb i zasobu swoich możliwości
 • Odpowiedzialność za środowisko, w którym żyje

 

Copyright © 2020 SP Poniszowice  Rights Reserved.