PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Odwiedziło nas:

4271914
dziś
wczoraj
w tygodniu
w poprzednim tygodniu
w miesiącu
w poprzednim miesiącu
od początku
3004
2419
8502
4238271
79969
111992
4271914

Twoje IP: 34.232.51.240
Server Time: 2020-10-27 23:54:08

Gościmy:

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

Warto zobaczyć:

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PONISZOWICACH

 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PONISZOWICACH

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 483ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
  • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018:

 -wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego;

 -podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej;

 -bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych;

 -wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.     

 • Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Poniszowicach

Wstęp

Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poniszowicach opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści Programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze Statutem szkoły i Wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która  w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze Szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji,
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • ewaluacji wcześniejszego Programu wychowawczego i Programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2016/2017,
 • wniosków i analiz zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych,
 • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły - uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Podstawowym celem realizacji Szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu –przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły,
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły,
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.

 

Misja szkoły

Szkoła prowadzi działalność oświatową opartą na misji:Czy wiesz,jak cicho byłoby lesie,gdyby śpiewały tylko najzdolniejsze ptaki?

Tworzymy szkołę, która:

 • jest przyjazna dla ucznia pomaga mu dobrym funkcjonowaniu w społeczności  szkolnej poczuciu więzi rodziną;
 • pomaga rozwoju dziecka jako osoby;
 • wspiera przechodzenie rozumienia uporządkowanego świata od dziecięcego do bardziej dojrzałego;
 • uczy samodzielnego myślenia podejmowania wyzwań;
 • inspiruje do rozwijania postaw twórczych ukierunkowaniem na sukces;
 • pomaga rozwijać przekształcać spontaniczną motywację poznawczą motywację świadomą;
 • dostrzega indywidualne możliwości zainteresowania uczniów;
 • umacnia wiarę dziecka we własne siły;
 • uczy szacunku dla siebie innych;
 • pomaga budowaniu właściwych relacji interpersonalnych;
 • kształtuje postawy patriotyczne, wzmacniając poczucie tożsamości kulturowej,        historycznej,etnicznej narodowej;
 • pomaga rozpoznawaniu kształtowaniu właściwych postaw moralnych etycznych;
 • preferuje zdrowy styl życia, pomaga kształtowaniu sprawności fizycznej;
 • zachęca uczy samorządności przedsiębiorczości;
 • uczy komunikowania się, zarówno poprzez stworzenie możliwości wypowiadania  własnych sądów, jak poprzez kształcenie umiejętności słuchania innych.
 1. Sylwetka absolwenta

Szkoła Podstawowa -  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poniszowicach dąży do tego,aby absolwent: 

był młodym człowiekiem zaopatrzonym podstawową, konieczną wiedzę, 

umiejętności umożliwiające mu rozumienie poznawanie rzeczywistości poprzez  narzędzia;

 • potrafił kierować własnym rozwojem podejmować bez obaw nowe wyzwania;
 • umiał radzić sobie zmieniających się warunkach,był twórczy;
 • efektywnie współdziałał zespołach, pracował grupie;
 • posiadał umiejętność właściwego komunikowania się budowania dobrych relacji  interpersonalnych;
 • znał swoją wartość był tolerancyjny dla cudzych poglądów,postaw i zachowań;
 • radził sobie sytuacjach stresowych;
 • traktował zdrowie jako wartość życiu, potrafił odpoczywać i relaksować się, doceniając rolę walory środowiska przyrodniczego;
 • kierował się spójnym systemem wartości moralnych i etycznych.

III. Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy oraz    umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 2. emocjonalnej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
 3. intelektualnej- ukierunkowanej na rozwijanie umiejętności twórczego myślenia,budzenie ciekawości poznawczej,kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
 4. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 5. duchowej  – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 1. współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
 3. współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 4. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 5. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków  i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
 6. doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
 7. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
 8. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
 9. przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej   i światowej,
 10. wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzyi umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 1. poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
 2. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
 3. kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 4. kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w      konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 5. prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i              wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
 6. doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 1. dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych     i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
 2. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów                   i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 3. przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych             z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 1. wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 2. wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
 3. wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

Działania te obejmują w szczególności:

 1. realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
 2. przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby,            w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności               i satysfakcji życiowej,
 3. kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
 4. doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów                      i wychowanków zachowań ryzykownych,
 5. włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,     o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

Zadania profilaktyczne programu to:

 • poznanie zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu pracującego z wykorzystaniem energii elektrycznej znajdującego się w naszym codziennym otoczeniu (szkoła, dom),
 • poznanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • poznanie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem oraz uświadomienie niebezpieczeństw nieodpowiedniego korzystania z Internetu,
 • higiena ciała, odzieży, obuwia, miejsca pracy i wypoczynku,
 • zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania. Higiena okresu dojrzewania,
 • zabawy ruchowe i rekreacja, organizacja odrabiania lekcji i czasu wolnego, prawidłowa postawa ciała,
 • zapoznanie się z ogólnymi zasadami i podstawowym sprzętem ochrony przeciwpożarowej,
 • zdobycie umiejętności rozpoznawania i odczytywania znaków powszechnej informacji, zasad BHP oraz zdobycie umiejętności stosowania się do znaków i sygnałów stosowanych w wypadku zagrożeń,
 • zapoznanie się z zasadami ruchu drogowego,
 • zmiana obiegowych przekonań o tym, że wszystkiego trzeba w życiu spróbować,
 • dostarczenie informacji na temat zgubnych skutków używania papierosów, alkoholu, narkotyków i zagrożeń wynikających z sięgania po te środki,
 • pokazywanie możliwości zdrowego życia, które daje radość i satysfakcję,
 • integracja grupy,
 • analiza podejmowanych działań i przewidywanie ich konsekwencji,
 • rozumienie uczuć i trosk innych osób, respektowanie różnic w uczuciach, które budzą w ludziach te same rzeczy,
 • samoakceptacja-postrzeganie siebie w korzystnym świetle, rozpoznawanie swoich słabych  i silnych punktów,
 • asertywność - przedstawianie swoich uczuć i trosk bez złości i rezygnacji,
 • prezentacja i wypróbowanie etapów rozwiązywania problemów bez porażek.

IV. Struktura oddziaływań wychowawczych

Dyrektor szkoły:

 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w    procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń       i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację  Programu wychowawczo-profilaktycznego.
 • Rada Pedagogiczna:
 • diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole,
 • inspiruje działania innowacyjne i koncepcje programów profilaktyczno-wychowawczych,
 • prognozuje potrzeby szkoły w zakresie oddziaływań wychowawczych.
 • Nauczyciele:
 • współpracują z wychowawcami klas w realizacji zadań wychowawczych,
 • informują wychowawcę klasy o postępach uczniów w nauce i zachowaniu,
 • uczestniczą w imprezach organizowanych przez klasę, bliżej poznają uczniów,
 • wspierają pracę uczniów uzdolnionych, przygotowują do konkursów,
 • udzielają konsultacji uczniom i rodzicom,
 • udzielają pomocy uczniom słabym w danym przedmiocie.
 • Wychowawca klasy:
 • jest zobowiązany do rozpoznania sytuacji wychowawczej uczniów i poinformowania uczących nauczycieli o trudnych przypadkach w tym zakresie,
 • działa na rzecz integracji zespołu klasowego,
 • uczestniczy we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy ujętych w planie wychowawczym,
 • kieruje klasowymi wycieczkami wyjazdowymi,
 • w miarę potrzeby odwiedza wychowanka w jego miejscu zamieszkania,
 • czuwa nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, jest w stałym kontakcie 
  z rodzicami i stara się poznać sytuacje pozaszkolne wychowanka,
 • jest zobowiązany do kierowania uczniów z trudnościami w nauce do poradni psychologiczno-pedagogicznej na badania specjalistyczne,
 • czuwa nad wynikami pracy swoich wychowanków i reaguje w przypadku, gdy nauczyciele nie stosują się do zaleceń specjalistów,
 • dąży do rozwiązywania problemów klasowych,
 • prowadzi dokumentację klasową,
 • ma obowiązek corocznego zapoznawania rodziców, podczas pierwszego spotkania,
  z obowiązującymi w szkole przepisami zawartymi w Statucie szkoły, Programie wychowawczo-profilaktycznymoraz z wymaganiami edukacyjnymi,
 • prowadzi lekcje wychowawcze, podczas których realizuje ciekawe programy mające pomóc w wszechstronnym rozwój ucznia.
 •  Rada Rodziców:
 • analizuje i diagnozuje opinie rodziców na temat wychowania,
 • współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowski
 • Rodzice:
 • klasowe Rady Rodziców reprezentują opinie wszystkich rodziców w Radzie Rodziców,
 • rodzice, jako członkowie społeczności szkolnej, biorą udział w wychowawczych zadaniach szkoły poprzez następujące działania:
 • opiniowanie Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

opiniowanie Szkolnego zestawu programów nauczania oraz organizacji procesu nauczania,

uczestniczenie w stałych spotkaniach z wychowawcami klas i nauczycielami,

indywidualne konsultacje z wychowawcami i nauczycielami,

uzyskiwanie w atmosferze życzliwości rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w szkole,

udział w wycieczkach szkolnych i imprezach kulturalnych organizowanych przez szkołę,

uczciwe i rzetelne informowanie wychowawców o stanie zdrowia dziecka i przyczynach jego nieobecności na zajęciach.

Samorząd Uczniowski:

 • współpracuje z dyrektorem szkoły, nauczycielami, rodzicami,
 • uczestniczy w opiniowaniu Statutu szkoły, Programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • współdecyduje o życiu i pracy szkoły,
 • broni praw i godności uczniów, rozwiązuje ich problemy,
 • podejmuje akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących.

V. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

Data Wydarzenie Odpowiedzialni
 04.09.2017r. Rozpoczęcie roku szkolnego  G. Konowoł
20.09.2017r.

Sprzątanie Świata

A. Malecko
 29.09.2017r. 

Dzień Chłopaka

Wychowawcy klas
 16.10.2017r. Dzień Edukacji Narodowej  G. Wallus, A. Seroczyńska, A. Gmyrek
 30.10.2017r.

Bal Aniołów

 K. Matuszny
 10.11.2017r. 

Święto Niepodległości

 R. Golla
 30.11.2017r. Zabawy andrzejkowe

A.Seroczyńska, M. Stańczyk, G. Konowoł, D. Szynkiewicz

 06.12.2017r.

Wizyta św. Mikołaja

Wychowawcy klas
 22.12.2017r. Wigilia klasowa, jasełka, dekoracja świąteczna Wychowawcy klas, K. Matuszny, A. Malecko, A. Grabowska
 01.2018r. Przygotowanie do Konkursu Kolęd Wychowawcy klas, A. Seroczyńska
 22.01.2018r. Dzień Babci i Dziadka  R. Golla, M.Stańczyk, G. Konowoł, K. Matuszny, A. Gmyrek
08.03.2018r. 

Dzień Kobiet

A. Malecko
 21.03.2018r. Pierwszy Dzień Wiosny A.Seroczyńska, K. Kusyk-Bardzińska
 28.03.2018r. Misterium Wielkanocne K. Matuszny, K. Kusyk-Bardzińska, A. Grabowska, A. Malecko
 04.2018r. Konkurs Dwujęzyczny G. Stańczyk, G. Konowoł, R. Golla
 23.04.2018r.

Dzień Ziemi

A.Malecko
 30.04.2018r.

Majowe święta

R. Golla, G. Wallus
 12.05.2018r. 

Bajkowy Dzień Unii Europejskiej

R. Golla, A. Grabowska
 05.06.2018r.

Piknik Rodzinny

Wszyscy nauczyciele
 21.06.2018r.

Dzień Sportu

M. Burkacki
 22.06.2018r. Zakończenie roku szkolnego M. Stańczyk, K. Kusyk- Bardzińska, R. Golla

VI. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2017/2018

Obszar rozwoju intelektualnego, fizycznego, emocjonalnego, społecznego i duchowego:

Klasy I-III

Uczeń:

 • ma poczucie przynależności do klasy jako ważnego jej ogniwa,
 • chce i wyraża potrzebę działania w klasie jako grupie rówieśniczej,
 • współtworzy i respektuje normy grupowe,
 • szanuje dorosłych, młodszych i rówieśników, i okazuje im to w słowach i działaniu,
 • nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe,
 • zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować,
 • rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i odpowiednio reaguje,
 • zna formy odmawiania innym osobom,
 • jest świadomy swoich praw,
 • wie, do kogo może się zwrócić o pomoc.

Cele nauczyciela i ucznia 

 • tworzenie grup zadaniowych,
 • uczenie się nawyków dobrego wychowania i porozumiewania się z ludźmi,
 • tworzenie sytuacji sprzyjających podnoszeniu wiary we własne możliwości,
 • prezentowanie się dla innych,
 • poznawanie się przez zabawę,
 • tworzenie i uczestnictwo w kultywowaniu tradycji szkoły, miejscowości, regionu 
  i państwa
  .

Klasy IV-VI

Uczeń:

 • rozpoznaje i wyraża własne uczucia i emocje,
 • zna i stosuje w praktyce zasady aktywnego słuchania,
 • potrafi jasno i konstruktywnie formułować wypowiedzi,
 • potrafi bezpośrednio i otwarcie wyrazić swoje prośby, sądy i oczekiwania
 • ma świadomość swoich zalet i wad,
 • potrafi i chce pozytywnie się zaprezentować.

Cele nauczyciela i ucznia

 • uczenie aktywnego słuchania,
 • przygotowywanie do pełnienia ról w rodzinie i społeczeństwie,
 • uczenie obowiązujących w klasie, w szkole i poza nią norm i reguł zachowania,
 • uczenie wyrażania próśb, sądów i oczekiwań,
 • troska o własne zdrowie,
 • uczenie zagospodarowania swojego wolnego czasu,
 • bserwacja i refleksja nad swojego zachowania w różnych sytuacjach,  
 • dpowiedzialność za środowisko, w którym żyje.

VII. Harmonogram działań

Sfera Zadania Forma realizacji Osoba odpowiedzialna Termin  

Intelektualna

Rozwijanie zainteresowań uczniów, kształtowanie nawyków racjonalnego zagospodarowania czasu wolnego. Zajęcia pozalekcyjne (m.in. kółko dziennikarskie, kółko szachowe, gry i zabawy z języka niemieckiego) Nauczyciele Cały rok szkolny  
Pogłębianie swojej wiedzy, rozwijanie predyspozycji i            umiejętności. Konkursy przedmiotowe, artystyczne, sportowe( m.in. Gminny Turniej Matematyczny, Gminny Konkurs Języka Angielskiego) Nauczyciele Cały rok szkolny  

Kształcenie samodzielnego formułowania i wyrażania sądów.

Godziny wychowawcze, ankiety i sondaże przeprowadzane przez Samorząd Uczniowski

Wychowawcy klas, Samorząd Uczniowski Zgodnie z planem wychowawczym klasy  
Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji. Godziny wychowawcze, nagroda na koniec roku dla ucznia z najwyższą średnią. Wychowawcy klas Zgodnie z planem wychowawczym klasy; nagroda w dniu zakończenia roku szkolnego  

Uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy.

Godziny wychowawcze Wychowawcy klas Zgodnie z planem wychowawczym klasy  
   
Emocjonalna

Panowanie nad emocjami. Uświadomienie dzieciom jak obchodzą się ze złością, która jest podstawowym uczuciem dla każdego człowieka. Ukazanie sposobów wyrażania złości społecznie akceptowanych a prezentacja budowy komunikatu „ja".

Godziny wychowawcze, wybrane jednostki lekcyjne kształcenia zintegrowanego Wychowawcy klas Zgodnie z planem wychowawczym klasy  

Aktywne słuchanie. Dokonywanie rozróżnienia pomiędzy sytuacjami, kiedy należy aktywnie słuchać , 
a kiedy stosować komunikat „ja".

Uczenie różnych form wypowiedzi akceptujących uczucie.

Godziny wychowawcze, wybrane jednostki lekcyjne kształcenia zintegrowanego Wychowawcy klas Zgodnie z planem wychowawczym klasy  

Problem klasy. Rozwiązywanie problemów klasowych. Ukazywanie  konsekwencji typowych form rozwiązywania konfliktów. Prezentacja i wypróbowanie etapów metody rozwiązywania problemów bez porażek.

Godziny wychowawcze, wybrane jednostki lekcyjne kształcenia zintegrowanego Wychowawcy klas Zgodnie z planem wychowawczym klasy  

Świadomość własnych uczuć. Uświadomienie dzieciom podstawowych uczuć wyrażanych w życiu codziennym,

poszerzenie słownictwa związanego z tematyką uczuć i emocji. Uświadomienie dzieciom w jakich sytuacjach wyrażają uczucia podstawowe oraz na postawie jakich sygnałów pochodzących od ciała mogą je rozpoznawać.

Godziny wychowawcze, wybrane jednostki lekcyjne kształcenia zintegrowanego Wychowawcy klas Zgodnie z planem wychowawczym klasy  
Nauka nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości. Godziny wychowawcze, wybrane jednostki lekcyjne kształcenia zintegrowanego, udział w akademiach i uroczystościach szkolnych Wychowawcy klas Zgodnie z planem wychowawczym klasy i kalendarzem uroczystości  

Nazywanie uczuć innych. Uświadomienie dzieciom poszczególnych uczuć w tworzeniu układów międzyludzkich.

Godziny wychowawcze, wybrane jednostki kształcenia zintegrowanego Wychowawcy klas Zgodnie z planem wychowawczym klasy  
   

Fizyczna

Promowanie zdrowego stylu życia.

Program „Trzymaj formę”, „Owoce             i warzywa w szkole”, „Śniadanie daje moc”, zajęcia świetlicowe.

Nauczyciele Cyklicznie, zgodnie z harmonogramem  
Znaczenie ruchu w życiu człowieka. „Dzień Sportu”, udział w zawodach sportowych, zajęcia świetlicowe Nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel świetlicy Zgodnie z kalendarzem imprez  
   
   
   
Społeczno-duchowa Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Prowadzenie Szkolnego Koła Wolontariatu, przeprowadzenie akcji „Makulatura na misje”. Samorząd uczniowski, opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu

Cały rok szkolny

 

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy.

Udział w akcji                „ Sprzątanie świata”,  udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt,

 „Dzień Psiaka”,

„Dzień Ziemi”,

„ Dokarmiamy ptaki zimą”,

wycieczki krajoznawcze.

Wychowawcy klas, nauczyciel przyrody Zgodnie z kalendarzem  

Znajomość prawa i tematyki przestępczości nieletnich,przeciwdziałanie agresji.

Godziny wychowawcze, spotkania z policjantami Wychowawcy klas Zgodnie z planem wychowawczym klasy  
Racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, kształtowanie nawyków kulturalnego spędzania czasu wolnego. Prowadzenie świetlicy szkolnej i środowiskowej Nauczyciele świetlicy Cały rok szkolny  
 

Zwracanie uwagi na piękno naszej ojczyzny i przygotowywanie do właściwych zachowań w miejscach publicznych i dużych skupiskach ludzi.

Wycieczki dla szerokiego grona uczniów

Nauczyciele

Cały rok szkolny

 
  Identyfikacja niebezpieczeństwa związanego z uzależnieniami. Poszerzanie wiedzy o środkach psychoaktywnych.Kształcenie umiejętności skutecznego odmawiania.

Lekcje wychowawcze, spotkania ze specjalistami

Wychowawcy klas Zgodnie z planem wychowawczym klasy  
  Wdrażanie do dbania o czystość, ład i estetykę otoczenia . Konkurs „Klasa na medal” Samorząd Uczniowski, opiekun SU Cały rok szkolny  
 

Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej, a także o społecznym aspekcie bycia uczniem szkoły.

Godziny wychowawcze, Program edukacyjny                    „ Ratujemy i Uczymy Ratować” Wychowawcy klas Zgodnie z planem wychowawczym klasy  
 

Sygnały alarmowe. Zapoznanie uczniów z planem ewakuacji szkoły na wypadek zagrożenia, uświadomienie o konieczności zachowania porządku i dyscypliny podczas ewakuacji

zapoznanie i zapamiętanie ustalonego dla szkoły sygnału alarmowego o poznanie drogi ewakuacji w całym budynku.

Wybrane jednostki z kształcenia zintegrowanego zgodne z rocznym planem pracy, godz. wychowawcze, lekcje techniki, treningi ewakuacyjne

Nauczyciele Zgodnie z planem wychowawczym klasy  
 

Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

Uczenie zasad samorządności i demokracji.

Wybory do samorządu uczniowskiego/wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności, wybory opiekuna SU

SU, opiekun SU Wrzesień  
 

Poznanie dorobku kulturalnego Europy, świata, wykształcenie postawy tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur, religii.

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, „Dzień Europy” Wychowawcy klas, nauczyciele języków obcych Zgodnie z planem wychowawczym klas oraz zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych  

VIII. Zasady ewaluacji programu

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 1. obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 2. analizę dokumentacji,
 3. przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 4. rozmowy z rodzicami,
 5. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli.

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej  w  Poniszowicach w dniu 29.09.2017r.