REGULAMIN STOŁÓWEK ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

Odwiedziło nas:

4273584
dziś
wczoraj
w tygodniu
w poprzednim tygodniu
w miesiącu
w poprzednim miesiącu
od początku
1664
3010
10172
4238271
81639
111992
4273584

Twoje IP: 18.215.33.158
Server Time: 2020-10-28 03:06:50

Gościmy:

Odwiedza nas 132 gości oraz 0 użytkowników.

Warto zobaczyć:

REGULAMIN STOŁÓWEK ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

REGULAMIN STOŁÓWEK
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W PONISZOWICACH


Podstawa prawna:
- Zarządzenie nr 140/08 Wójta Gminy Rudziniec z dnia 8 października 2008r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni dla uczniów oraz pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Poniszowicach.
2. Posiłki wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w następujących godzinach:

- dla nauczycieli i uczniów szkoły podczas przerw obiadowych 12.45-13.00; 13.45-13.55;

- dla wychowanków oddziału przedszkolnego: 9.00 – 9.30; 12.00 – 12.30; 14.15-14.30;

- dla wychowanków Przedszkola Publicznego: 8.30 – 9.00; 12.00 – 12.30; 14.15 – 14.30;

- dla wychowanków Przedszkola Publicznego: 11.30 – 12.00;
3. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej (w tym wysokość opłat za posiłki) wywieszone są na tablicy informacyjnej w jadalni Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Poniszowicach.


§ 2
UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

1. Do korzystania z posiłków w stołówkach uprawnieni są:

a) wychowankowie placówek przedszkolnych w/w placówce,
b) uczniowie w/w placówki, wnoszący opłaty indywidualne,
c) uczniowie w/w placówki, których dożywianie refunduje Ośrodek Pomocy Społecznej,
d) pracownicy zatrudnieni w w/w placówce.


§ 3
USTALANIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI1. Ustalone wysokości opłat za posiłki:

a) Szkoła Podstawowa: uczniowie - 3,00 zł (obiad)

pracownicy - 6,00 zł (obiad)

b) Oddział Przedszkolny: wychowankowie - 4,00 zł (śniadanie, obiad)

- 5,00 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek)


c) Przedszkole Publiczne w Poniszowicach: wychowankowie - 4,50 zł (śniadanie, obiad)

- 5,50 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek)

d) Przedszkole Publiczne w Słupsku: wychowankowie – 3,00 zł (obiad)
2. Wysokość opłaty za posiłki w w/w placówkach określa dyrektor ZSP w Poniszowicach w porozumieniu z organem prowadzącym.
3. Opłatę za korzystanie przez uczniów szkoły i wychowanków placówek przedszkolnych z posiłków ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.
4. Inne osoby, korzystające za zgodą dyrektora ZSP w Poniszowicach, z posiłków w stołówce szkolnej, ponoszą pełne koszty uwzględniające koszty wykorzystanych produktów oraz koszty utrzymania stołówki szkolnej, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej.
5. Wysokość opłaty za posiłek w stołówce szkolnej dla innych osób ustala dyrektor na podstawie sporządzonej kalkulacji uwzględniającej koszty, o których mowa w ust.4, dokonywanej przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego.
6. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 4
WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

1. Opłaty za obiady na dany miesiąc przyjmuje p. intendentka w godzinach swojej pracy.
2. Wnoszenie opłat za obiady potwierdzane jest dowodem wpłaty. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia wpłaty pozostaje do należnych rozliczeń.
3. Opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry, do 15 dnia miesiąca, za który opłata jest wnoszona. Po tym terminie możliwość korzystania z obiadów mają osoby, które z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, po uzgodnieniu z intendentem, dokonają odpowiedniej wpłaty.
4. Istnieje możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia, dogodne dla osób korzystających ze stołówki. Opłata za obiad w danym dniu zgodnie z kalkulacją posiłku.

 


§ 5
ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY

1. Zwrot opłaty za niewykorzystane posiłki przysługuje od 3 dnia nieobecności dziecka, tylko i wyłącznie gdy 1 dnia rano rodzic zgłosi nieobecność dziecka. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka, rodzic ponosi pełną odpłatność za wyżywienie. Pierwsze 2 dni nieobecności dziecka podlegają odpłatności za wyżywienie.

2. Rodzic zobowiązany jest zgłosić nieobecność dziecka:

w sekretariacie szkoły – w przypadku uczniów,

nauczycielowi grupy – w przypadku wychowanków przedszkola.
3. W przypadku spełnienia warunku określonego w ust. 1, suma uiszczonych z góry opłat za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu pomniejsza należną opłatę za posiłki w następnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Rozliczenia i zwrotu opłat za niewykorzystane posiłki w miesiącu czerwcu dokonuje się najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.
5. W innych przypadkach uiszczona z góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi.

 


§ 6
ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść na wyznaczone miejsce.
3. Zabrania się wnoszenia do stołówki wszelkich naczyń, sztućców i innych rzeczy pochodzenia obcego.
4. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce (ZSP w Poniszowicach nie prowadzi sprzedaży na wynos).
5. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków.
6. Za szkody umyślne spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
7. Zabronione jest wnoszenie do stołówki okryć wierzchnich i plecaków.
8. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają wychowawcy świetlicy Zespołu – Szkolno Przedszkolnego w Poniszowicach.§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 


1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Poniszowicach.

Regulamin wchodzi w życie 15.09.2017r.